පැපොල් කොළෙන් ඩෙංගු රෝගීන්ට ක්ෂණික සුවය (Papaya leaves juice a natural cure for dengue)(උපුටා දැක්වීමකි)

'පැපොල් කොළයක් ගෙන එහි සියළුම නාරටි (ලොකු කුඩා) ඉවත් කිරීමෙන් අනතුරැව ලැබෙන කුඩා කොළ කැබලි තලා මිරිකා ගැනීමෙන් පැපොල් කොළ ඉස්ම සකසා ගත හැකි අතර මෙහිදී කිසි සේත්ම ජලය සම්බන්ධ කර නොගත යුතුය.එක් කොළයකින් ඉස්ම මේස හැන්දක් පමණක් ලබා ගත හැකිය.රෝගියෙකුට වරකට මේස හැදි දෙකක් පමණ ලබා දෙයි.'

උපුටා ගෙන පරිවර්තනය කළේ පහත වෙබ් අඩවිය ආශ්‍රයනි.

http://www.keral.com/articles/Papaya_leaves_juice_a_natural_cure_for_dengue.htm


Papaya leaves juice a natural cure for dengueWhile the authorities across India continue to battle increasing number of dengue fever, which has no known vaccine, papaya leaves juice has been found to be helpful in combating the fever.
According to a message received from Dr Sumedha Bajaj of Bombay Hospital, two tablespoon full of papaya leaves juice once a day works wonders for the dengue affected persons.
Dr Bajaj quotes an instance of a patient suffering with dengue fever whose platelet count had dropped to 28,000 after three days in hospital and water had started to fill up her lung making it difficult for her to breathe.
Doctors had given up saying that there was no cure for dengue and the body’s immune system needed to build up resistance against dengue and fight its own battle.
It was then that papaya leaves juice came to her rescue. The very next day of having taken the juice that platelet count showed an upward trend and her fever subsided. With the continuous feeding of papaya leaf juice she recovered in three days.
Dr Bajaj says, just clean two pieces of only the leafy part, no stem or sap, and pound and squeeze with filter cloth. One leaf gives one tablespoon juice. The juice need not be boiled or cooked or rinsed with water, or it will loose its strength. Although, the juice is very bitter, it needs to be swallowed as it is and it works, says Dr Bajaj.


කරැණාකර ඔබේ අදහස් දක්වන්න...

2 Response to "පැපොල් කොළෙන් ඩෙංගු රෝගීන්ට ක්ෂණික සුවය (Papaya leaves juice a natural cure for dengue)(උපුටා දැක්වීමකි)"

 1. තර්ඩ් මෑන් says:
  February 12, 2010 at 10:14 AM

  ආ ... ඔව්. ඔව්. අපේ මල්ලිටත් මේක කළා.
  පැපොල් කොළවල තියෙන එන්සයිමයක් නිසා රුධිර පට්ටිකා ප්‍රමාණය වැඩිවෙනවලු. කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේ ICU එකේ මේක කරනවා.

 2. RanDil says:
  February 12, 2010 at 4:10 PM

  ස්තුතියි ඉඟියට

Post a Comment