සවිය fm

ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයීය මහා කලා මංගල්‍යය ==පිරිහිබිනි දියවර== හා සමගාමීව විකාශය වන සජීවි ගුවන්විදුලි .. සවිය fm  


1 Response to "සවිය fm"

  1. Anonymous Says:
    March 17, 2010 at 7:09 AM

    මම දැන් බ්ලොග් කියවන්නෙ ලාංකීය සිතුවිලි එකෙන් මෙ බ්ලොග් එකත් එකට දාන්න.
    http://blog.inetlanka.com/

Post a Comment