ගූගල්ලා හදපු Nexus පෝන් එක ගලවලා බලමුද?......Google Phone Battery CoverOpening the Nexus One
Inside Nexus OneGoogle Phone Disassembled
මේකෙ ටච් ස්කීන් එක හදලා තියෙන්නෙ සැම්සුන්ග්ලා. එතකොට බ්ලුතුත් දිලා තියෙන්නෙ Broadcom .ඕක තමා විස්තරේ.

0 Response to "ගූගල්ලා හදපු Nexus පෝන් එක ගලවලා බලමුද?......"

Post a Comment